Máy sấy bát Binova Bi-666-MSB

6.800.000 5.100.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"\u0110I\u1ec6N GIA D\u1ee4NG","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"M\u00e1y S\u1ea5y B\u00e1t","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/may-say-bat\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova Bi-666-MSB","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-666-msb\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-666-msb\/#product","name":"M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova Bi-666-MSB","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-666-msb\/","description":"M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-666-MSB- SANG TR\u1eccNG V\u00c0 HI\u1ec6N \u0110\u1ea0I\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-666-MSB th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Italia lu\u00f4n t\u1ea1o cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng c\u1ea3m gi\u00e1c an t\u00e2m v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, an to\u00e0n trong c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n\r\nNh\u1eefng kh\u00f4ng gian b\u1ebfp hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i ng\u00e0y nay kh\u00f4ng th\u1ec3 kh\u00f4ng k\u1ec3 \u0111\u1ebfn s\u1ef1 g\u00f3p m\u1eb7t c\u1ee7a m\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t. D\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y \u0111ang l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00e1 nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng \u01b0a chu\u1ed9ng. B\u1edfi ngo\u00e0i ki\u1ec3u d\u00e1ng sang tr\u1ecdng t\u00f4n th\u00eam v\u1ebb \u0111\u1eb9p cho c\u0103n b\u1ebfp. M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t c\u00f2n gi\u00fap cho b\u00e1t \u0111\u0129a s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 kh\u1eed khu\u1ea9n hi\u1ec7u qu\u1ea3. Mang l\u1ea1i kh\u00f4ng gian b\u1ebfp s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng.\r\n\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-666-MSB \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 k\u00ednh ch\u1ecbu l\u1ef1c, ch\u1ecbu nhi\u1ec7t v\u00e0 Inox ch\u1ed1ng han g\u1ec9.\r\nTH\u00d4NG S\u1ed0 K\u1ef8 THU\u1eacT C\u1ee6A M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-666-MSB\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova BI-666-MSB\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova ch\u00ednh h\u00e3ng\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova\r\n\r\n\r\nPh\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng\r\nS\u1ea5y kh\u00f4, tia c\u1ef1c t\u00edm, ozone\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n\r\nPh\u00edm nh\u1ea5n\r\n\r\n\r\nPh\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c hi\u1ec3n th\u1ecb\r\n\u0110\u00e8n chi\u1ebfu s\u00e1ng\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u b\u1ec1 m\u1eb7t\r\nM\u1eb7t Inox, th\u00e2n s\u01a1n t\u0129nh \u0111i\u1ec7n\r\n\r\n\r\nNhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 s\u1ea5y kh\u00f4\r\n85 \u0111\u1ed9 C\r\n\r\n\r\nDung t\u00edch\r\n53L\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec7n \u00e1p\r\n220 V\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\/ m\u00e0u s\u1eafc\r\nK\u00ednh ch\u1ecbu l\u1ef1c, ch\u1ecbu nhi\u1ec7t\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc\r\n800 x 350 x 420 mm\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00cdNH N\u0102NG M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-666-MSB\r\n\r\n \tKh\u1eed tr\u00f9ng: \u0110\u00e8n s\u1ea5y tia c\u1ef1c t\u00edm k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi ozone lo\u1ea1i b\u1ecf ho\u00e0n to\u00e0n c\u00e1c \u0111\u1ed9c t\u1ed1 g\u00e2y h\u1ea1i cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng.\r\n \tCh\u1ebf \u0111\u1ed9 s\u1ea5y: s\u1ea5y n\u00f3ng, kh\u1eed tr\u00f9ng ho\u1eb7c \u0111\u1ed3ng th\u1eddi \u0111\u1eb7t \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3 2 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 s\u1ea5y kh\u00f4 v\u00e0 ti\u1ec7t tr\u00f9ng.\r\n \tH\u00ecnh d\u00e1ng: Nh\u1ecf g\u1ecdn v\u00e0 \u0111\u1eb9p\r\n \tThi\u1ebft k\u1ebf: Ho\u00e0n h\u1ea3o theo phong c\u00e1ch Ch\u00e2u \u00c2u,\r\n \tH\u1ec7 th\u1ed1ng n\u00fat b\u1ea5m v\u1edbi \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao, k\u1ebft h\u1ee3p m\u00e0n h\u00ecnh hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed gi\u00fap vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng tr\u1edf l\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng.\r\n\r\n\u0110\u1eb6C \u0110I\u1ec2M C\u1ee6A M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-666-MSB\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-666-MSB \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 k\u00ednh ch\u1ecbu l\u1ef1c, ch\u1ecbu nhi\u1ec7t v\u00e0 Inox ch\u1ed1ng han g\u1ec9. Ta c\u00f3 th\u1ec3 quan s\u00e1t \u0111\u01b0\u1ee3c to\u00e0n b\u1ed9 c\u1ea5u t\u1ea1o b\u00ean trong m\u00e1y b\u1edfi k\u1ebft c\u1ea5u b\u00ean ngo\u00e0i m\u1eb7t tr\u01b0\u1edbc, sau \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng k\u00ednh. Trong m\u00e1y \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf gi\u00e1 \u0111\u1ec3 b\u00e1t \u0111\u0129a b\u1eb1ng Inox , c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ee9a \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1ee3ng b\u00e1t t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i l\u1edbn. Gi\u00e1 inox n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 th\u00e1o l\u1eafp d\u1ec5 d\u00e0ng r\u1ea5t thu\u1eadn ti\u1ec7n cho vi\u1ec7c v\u1ec7 sinh m\u00e1y. V\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1edf g\u1ecdn 800x350x420 mm. M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-666-MSB r\u1ea5t ti\u1ec7n d\u1ee5ng c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1eb7t b\u00e0n ho\u1eb7c treo t\u01b0\u1eddng. \u00a0Ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c di\u1ec7n t\u00edch cho kh\u00f4ng gian b\u1ebfp c\u1ee7a b\u1ea1n.\r\n\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-666-MSB c\u00f2n ghi \u0111i\u1ec3m \u1edf \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m l\u00e0 ti\u00eat ki\u1ec7m \u0111i\u1ec7n n\u0103ng tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i, tr\u00e1nh g\u00e2y qu\u00e1 t\u1ea3i cho h\u1ec7 th\u1ed1ng \u0111i\u1ec7n c\u1ee7a gia \u0111\u00ecnh\r\nM\u1ed8T S\u1ed0 L\u01afU \u00dd KHI S\u1eec D\u1ee4NG M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T\u00a0BINOVA BI-666-MSB\r\n- \u00a0Khi v\u1ec7 sinh m\u00e1y ta n\u00ean d\u00f9ng kh\u0103n v\u1ea3i m\u1ec1m, nh\u00fang n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng v\u00e0 v\u1eaft kh\u00f4 \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh b\u00ean trong v\u00e0 b\u00ean ngo\u00e0i m\u00e1y.\r\n\r\n- Tr\u00e1nh d\u00f9ng c\u00e1c v\u1eadt lau s\u1eafc l\u00e0m x\u01b0\u1edbc b\u1ec1 m\u1eb7t k\u00ednh\r\n\r\n- Kh\u00f4ng d\u00f9ng c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea9y r\u1eeda c\u00f3 t\u00ednh axit \u0111\u1ec3 lau ch\u00f9i\r\n\r\n- \u0110\u1ec3 m\u00e1y c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao tr\u00e1nh \u0111\u1ec3 nh\u1eefng n\u01a1i \u1ea9m \u01b0\u1edbt, n\u01a1i c\u00f3 nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 cao.\r\n\r\n\u0110\u1ebfn v\u1edbi d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-666-MSB. H\u1ed9i ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef s\u1ebd lu\u00f4n c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3.Gi\u00fap c\u00e1c chi em ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00f4ng vi\u1ec7c n\u1ed9i tr\u1ee3 m\u1ed9t c\u00e1ch d\u1ec5 d\u00e0ng, ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eddi gian \u0111\u1ec1 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u0103m s\u00f3c cho gia \u0111\u00ecnh v\u00e0 b\u1ea3n th\u00e2n nhi\u1ec1u h\u01a1n.","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/may-say-bat-binova-bi-666-msb-1.jpg","sku":3968,"offers":[{"@type":"Offer","price":"5100000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"5100000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-666-msb\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}