Giấy nến làm bánh Moriitalia 45cmx75m

390.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"D\u1ee4NG C\u1ee4 H\u1ed6 TR\u1ee2, B\u1ea2O QU\u1ea2N","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dung-cu-ho-tro-bao-quan\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"Gi\u1ea5y Th\u1ea5m D\u1ea7u, Gi\u1ea5y Ch\u1ed1ng D\u00ednh","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dung-cu-ho-tro-bao-quan\/giay-tham-dau-giay-chong-dinh\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Gi\u1ea5y n\u1ebfn l\u00e0m b\u00e1nh Moriitalia 45cmx75m","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/giay-nen-lam-banh-moriitalia-45cmx75m\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/giay-nen-lam-banh-moriitalia-45cmx75m\/#product","name":"Gi\u1ea5y n\u1ebfn l\u00e0m b\u00e1nh Moriitalia 45cmx75m","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/giay-nen-lam-banh-moriitalia-45cmx75m\/","description":"GI\u1ea4Y N\u1ebeN L\u00c0M B\u00c1NH MORIITALIA 45CMx75M - GI\u1ea4Y CH\u1ed0NG D\u00cdNH MORIITALIA\r\nGi\u1ea5y n\u1ebfn l\u00e0m b\u00e1nh Moriitalia 45cmx75m hay c\u00f2n c\u00f3 t\u00ean g\u1ecdi kh\u00e1c l\u00e0 gi\u1ea5y s\u00e1p, gi\u1ea5y n\u1ebfn, baking paper, parchement paper. \u0110\u00e2y l\u00e0 lo\u1ea1i gi\u1ea5y h\u1eefu d\u1ee5ng cho c\u00e1c b\u00e0 n\u1ed9i tr\u1ee3, ng\u01b0\u1eddi l\u00e0m b\u1ebfp. L\u00e0 tr\u1ee3 th\u1ee7 \u0111\u1eafc l\u1ef1c cho nh\u1eefng ai \u0111am m\u00ea n\u1ea5u \u0103n \u1edf nh\u00e0 v\u00e0 c\u00e1c chuy\u00ean gia l\u00e0m b\u00e1nh chuy\u00ean nghi\u1ec7p. Gi\u00fap cho m\u00f3n \u0103n nh\u00ecn \u0111\u1eb9p m\u1eaft h\u01a1n v\u00e0 h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb lu\u00f4n th\u01a1m ngon. B\u1edfi v\u00ec gi\u1ea5y n\u00e0y gi\u00fap cho b\u00e1nh kh\u00f4ng b\u1ecb d\u00ednh v\u00e0o n\u1ed3i.\r\n\r\nGi\u1ea5y n\u1ebfn l\u00e0m b\u00e1nh Moriitalia th\u1ef1c s\u1ef1 l\u00fd t\u01b0\u1edfng cho c\u00f4ng \u0111o\u1ea1n n\u1ea5u \u0103n. Khi b\u1ea1n s\u1eed d\u1ee5ng gi\u1ea5y n\u1ebfn Moriitalia, c\u00e1c \u0111\u0129a \u0111\u1ef1ng th\u1ee9c \u0103n v\u00e0 c\u00e1c ch\u1ea3o \u0111\u1ea7y d\u1ea7u m\u1ee1 s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f2n n\u1eefa.\r\n\r\nGi\u1ea5y n\u1ebfn l\u00e0m b\u00e1nh Moriitalia 45cmx75m s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u trong vi\u1ec7c l\u00e0m b\u00e1nh k\u1eb9o v\u00e0 n\u1ea5u \u0103n\r\n\u0110\u1eb6C \u0110I\u1ec2M N\u1ed4I B\u1eacT C\u1ee6A GI\u1ea4Y N\u1ebeN L\u00c0M B\u00c1NH MORIITALIA 45CMx75M\r\n- K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 45cmx75m\r\n\r\n-\u00a0M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m: GCDD00001269\r\n\r\n- Gi\u1ea5y l\u00f3t b\u00e1nh Moriitalia s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u trong vi\u1ec7c l\u00e0m b\u00e1nh k\u1eb9o v\u00e0 n\u1ea5u \u0103n\r\n\r\n- D\u00f9ng \u0111\u1ec3 l\u00f3t ch\u1ed1ng d\u00ednh cho khay l\u00e0m b\u00e1nh quy, l\u00f3t \u0111\u00e1y khu\u00f4n, th\u00e0nh khu\u00f4n\r\n\r\n- \u01af\u1edbm v\u00e0 v\u1ebd h\u00ecnh khu\u00f4n l\u00ean gi\u1ea5y, c\u1eaft d\u1ea5u theo h\u00ecnh \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u\r\n\r\n- Kh\u00f4ng d\u00ednh, d\u1ec5 l\u00e0m s\u1ea1ch v\u00e0 t\u00e1i s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ec5 d\u00e0ng\r\n\r\n- H\u1ea1n ch\u1ebf m\u00e0i m\u00f2n tr\u00ean ch\u1ea3o\r\n\r\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n b\u1eb1ng b\u1ed9t gi\u1ea5y ph\u1ee7 ch\u1ed1ng d\u00ednh silicon c\u1ea3 2 b\u1ec1 m\u1eb7t\r\n\r\n- Gi\u1ea5y n\u1ebfn l\u00e0m b\u00e1nh Moriitalia s\u1eed d\u1ee5ng ho\u00e0n h\u1ea3o cho l\u00f2 vi s\u00f3ng, l\u00f2 n\u01b0\u1edbng v\u00e0 t\u1ee7 \u0111\u00f4ng l\u1ea1nh.","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/giay-nen-lam-banh.jpg","sku":3776,"offers":[{"@type":"Offer","price":"390000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"390000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/giay-nen-lam-banh-moriitalia-45cmx75m\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}