Bếp nướng BBQ landmann LA12458

5.950.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"\u0110I\u1ec6N GIA D\u1ee4NG","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"V\u1ec9 N\u01b0\u1edbng \u0110i\u1ec7n","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/vi-nuong-dien\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"B\u1ebfp n\u01b0\u1edbng BBQ landmann LA12458","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bep-nuong-bbq-landmann-la12458\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bep-nuong-bbq-landmann-la12458\/#product","name":"B\u1ebfp n\u01b0\u1edbng BBQ landmann LA12458","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bep-nuong-bbq-landmann-la12458\/","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/bep-nuong-bbq-landmann-la12458.jpg","description":"B\u1ebeP N\u01af\u1edaNG BBQ LANDMANN LA12458 - B\u1ebeP N\u01af\u1edaNG THAN NH\u1eacP KH\u1ea8U\r\nB\u1ebfp n\u01b0\u1edbng BBQ Landmann La12458 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9, d\u00f9ng ga v\u00e0 c\u00f3 than n\u00fai l\u1eeda. V\u1ec9 h\u00e2m h\u00f3ng l\u1edbn \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00e1ng men ch\u1ed1ng an to\u00e0n, c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.\r\n\r\nThan n\u00fai l\u1eeda l\u00e0m cho ng\u1ecdn l\u1eeda ph\u00e2n b\u1ed1 \u0111\u1ec1u, gi\u1eef nhi\u1ec7t l\u00e2u sau khi t\u1eaft b\u1ebfp.\r\n\r\nB\u1ebfp n\u01b0\u1edbng BBQ Landmann La12458 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9, d\u00f9ng ga v\u00e0 c\u00f3 than n\u00fai l\u1eeda.\r\nM\u00d4 T\u1ea2 CHI TI\u1ebeT B\u1ebeP N\u01af\u1edaNG BBQ LANDMANN LA12458\r\n\r\n \tB\u1ebfp n\u01b0\u1edbng BBQ Landmann LA12458 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u1ee7a CHLB \u0110\u1ee9c, \u0111\u1ea1t ti\u00eau chu\u1ea9n c\u1ee7a CE Hi\u1ec7p h\u1ed9i Gas &amp; N\u01b0\u1edbc CHLB \u0110\u1ee9c (DVGW)\r\n \tL\u01b0u gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00f9i th\u01a1m v\u00e0 v\u1ecb ng\u1ecdt \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a \u0111\u1ed3 sau sau khi n\u01b0\u1edbng\r\n \tTi\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian nh\u00f3m than, \u00edt ti\u00eau hao nguy\u00ean li\u1ec7u, \u00edt kh\u00f3i.\r\n \tD\u1ec5 d\u00e0ng v\u1ec7 sinh v\u00e0 an to\u00e0n khi s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n \tKi\u1ec3u d\u00e1ng g\u1ecdn g\u00e0ng, \u0111\u1eb9p m\u1eaft, th\u00edch h\u1ee3p mang \u0111i du l\u1ecbch, d\u00e3 ngo\u1ea1i v\u00e0 c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ngo\u00e0i tr\u1eddi kh\u00e1c...\r\n \tCh\u1ea5t li\u1ec7u th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9, b\u1ec1 ngo\u00e0i s\u01a1n t\u0129nh \u0111i\u1ec7n tr\u00e1ng men ch\u1ecbu nhi\u1ec7t t\u1ed1t, ch\u1ed1ng hao m\u00f2n v\u00e0 t\u1ea1o \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao khi s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n \tB\u00ean trong khoang n\u01b0\u1edbng c\u00f3 v\u1ec9 th\u00e9p ng\u0103n c\u00e1ch th\u1ef1c ph\u1ea9m v\u1edbi than.\r\n \tHai b\u00ean c\u00f3 hai khay g\u1eadp l\u1ea1i gi\u00fap t\u1ed1i \u01b0u di\u1ec7n t\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n \tB\u00e1nh xe \u0111\u1ea9y gi\u00fap d\u1ec5 d\u00e0ng di chuy\u1ec3n m\u1ecdi n\u01a1i.\r\n \tB\u1ebfp n\u01b0\u1edbng BBQ Landmann LA12458 c\u00f3 \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 b\u00e1o nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9.\r\n\r\nL\u01afU \u00dd KHI S\u1eec D\u1ee4NG B\u1ebeP N\u01af\u1edaNG BBQ LANDMANN LA12458\r\n- C\u1ea7n v\u1ec7 sinh th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean v\u1ec9 n\u01b0\u1edbng \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o v\u1ec7 sinh\r\n\r\n- Tr\u00e1nh xa t\u1ea7m tay c\u1ee7a tr\u1ebb em\r\n\r\n- \u0110i\u1ec1u ti\u1ebft l\u01b0\u1ee3ng gi\u00f3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi xoay c\u1eeda gi\u00f3 ph\u00eda cu\u1ed1i ch\u00e2n b\u1ebfp\r\nL\u00dd DO B\u1ea0N N\u00caN\u00a0B\u1ebeP N\u01af\u1edaNG BBQ LANDMANN LA12458\u00a0T\u1ea0I BEPXINHSHOP.VN\r\n\r\n \t100% s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u1eadp kh\u1ea9u ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi.\r\n \t\u0110a d\u1ea1ng v\u1ec1 m\u1eabu m\u00e3, k\u00edch th\u01b0\u1edbc, ch\u1ee7ng lo\u1ea1i \u0111\u1ec3 kh\u00e1ch h\u00e0ng c\u00f3 nhi\u1ec1u s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn.\r\n \t\u0110\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng trong v\u00f2ng 1 ng\u00e0y n\u1ebfu x\u1ea3y ra l\u1ed7i t\u1eeb nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t.\r\n \tTh\u1eddi gian v\u1eadn chuy\u1ec3n v\u00e0 giao h\u00e0ng nhanh ch\u00f3ng.\r\n \t\u00c1p d\u1ee5ng nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i, \u01b0u \u0111\u00e3i d\u00e0nh cho kh\u00e1ch h\u00e0ng.\r\n\r\nH\u00e3y nhanh tay l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e0 m\u00ecnh \u01b0ng \u00fd nh\u1ea5t nh\u00e9!\r\nBepxinhshop.vn\r\nAdd: 173 Trung K\u00ednh \u2013 Y\u00ean H\u00f2a \u2013 C\u1ea7u Gi\u1ea5y \u2013 H\u00e0 N\u1ed9i\r\n\u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i: 0968.045.695 \u2013 0866 718 125\r\nEmail: bepxinhshop.vn@gmail.com","sku":4595,"offers":[{"@type":"Offer","price":"5950000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"5950000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bep-nuong-bbq-landmann-la12458\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}